Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL ,

gevestigd te Goor.

 

Artikel 1. Algemeen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL. 

 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL , verder aan te duiden als “ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL”, en de wederpartij waarop ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL, voor de uitvoering waarvan door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL derden dienen te worden betrokken.

1.4 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen de voorwaarden van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins bedongen is.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL gedane aanbiedingen, offertes of prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL eerst dan tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.2 Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, binden ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor transacties waarvan naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 kalenderdagen.

3.4 Elke overeenkomst wordt door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uITS Office Suppliers h.o.d.n. Ledcam.nlluitend ter beoordeling door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als ook aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor de juiste uitvoering van de door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.7 De wederpartij is gehouden ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correct uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op levering af magazijn, in Euro, inclusief inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede order-,verzend-, vracht- , vervoers- en administratiekosten,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vanaf het moment dat de goederen het magazijn van verkoper verlaten, is dit voor rekening en risico van de wederpartij.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der prijsfactoren is ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle betalingen dienen contant of direct op onze bankrekening voldaan te worden.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op de door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL vermelde valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder enig beroep op opschorting, verrekening dan wel korting uit welken hoofde van ook.

5.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invordering)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.4 Ingeval de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijzigen tot de doelstelling van haar bedrijf, heeft ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL door het enkel plaatsvinden van een der opgesomde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de verleende diensten door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de recht op vergoeding van kosten, schade en rente van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL.

5.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De hoogte van de aan ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-. Een retentierecht van de wederpartij of de compensatie van de wederpartij met tegen vorderingen worden uitgesloten, tenzij de tegenvordering van de klant niet door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL betwist wordt of rechtsgeldig is.

5.6 Indien ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL daartoe aanleiding ziet, kan ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

Artikel 6. AnnuleringIndien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst, zulks met een minimum van € 25,-

Artikel 7. Levering en termijnen

7.1 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL levert vanaf magazijn. Ten aanzien van opdrachten geldt, afhankelijk van de waarde van de opdracht, dat een bijdrage aan verzendkosten in rekening word gebracht.

7.2 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

7.3 Overschrijding van de door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7.4 Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.

7.5 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen bij bestellingen voor zover dit door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

7.6 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transport gereed staat.

7.7 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

7.8 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

7.9 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

7.10 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te hare beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.Artikel

  1. Transport

 

8.1 Het risico gaat uiterlijk bij verzending van de (gedeeltelijke) levering op de wederpartij over.

8.2 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL is verstrekt, door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL als goed huisvader / koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld / nalatigheid van de vervoerder.

8.3 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Tot aan de voldoening van alle vorderingen, welke ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL nu of in de toekomst toekomen jegens de wederpartij, wordt ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL de volgende bescherming geboden: ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL behoudt de eigendom der goederen tot aan de volledige voldoening van de koopprijs en van alle vorderingen voortvloeiende uit de bestaande handelsbetrekking.

9.2 In geval de wederpartij enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

9.3 De wederpartij is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL bewust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL.

9.4 Indien de (mede-) eigendom van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL door natrekking of door zaaksvermenging tenietgaat, dan wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de klant aan de totale zaak voor wat zijn aandeel in de waarde betreft (de factuurwaarde) op ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL overgaat. De klant garandeert kosteloos ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL‘s (mede-)eigendom. Het is de klant niet toegestaan de geleverde goederen voordat deze volledig betaald zijn te verpanden, noch als zekerheid in eigendom over te dragen. In geval van beslaglegging door derden, in het bijzonder bij verpanding en beslagen, dient de wederpartij ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL daarvan onverwijld in te lichten. De derde partij dient onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te worden gewezen. Iedere verhuizing van goederen waarop ons eigendomsvoorbehoud rust dient ons onverwijld te worden medegedeeld. Bij handelingen van de klant welke in strijd zijn met de overeenkomst hebben wij het recht de goederen na aanmaning terug te halen en is de wederpartij verplicht tot afgifte. Het geldend maken van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL’s eigendomsvoorbehoud, evenals de verpanding door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL van de geleverde goederen, gelden niet als ontbinding van de overeenkomst. De wederpartij is gehouden ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL ten behoeve van de terugname van de goederen toegang te verschaffen tot de ruimten waarin de goederen zich bevinden. De vorderingen van de wederpartij uit wederverkoop van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL’s door haar nog niet betaalde goederen worden bij voorbaat als zekerheid aan ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL overgedragen. In geval de goederen door de wederpartij verkocht zijn in ruil voor andere goederen, welke niet ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL’s eigendom zijn, geldt de vordering aangaande de koopprijs als overgedragen tot ten hoogste het bedrag van de waarde van de door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL geleverde goederen. De wederpartij is gemachtigd de overgedragen vorderingen zolang te incasseren als hij zijn betalingsverplichtingen jegens ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL nakomt.

Artikel 10. Reclame

10.1 De wederpartij is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijv. de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vervoersdocumenten te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL binnen 7 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de klant te worden medegedeeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. De beschadigde goederen blijven bij de wederpartij, totdat zij door onze deskundige beoordeeld zijn. Latere reclames dan hier genoemd worden niet door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL geaccepteerd. Indien de reclame door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL gegrond wordt bevonden, is zij uITS Office Suppliers h.o.d.n. Ledcam.nlluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

10.2 Retourzendingen van goederen worden in beginsel uitgesloten en niet door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met haar vooraf gegeven toestemming en met door haar in rekening gebrachte verwerkingskosten. Indien ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL toelaat, dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL aan de wederpartij een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de datum van toekenning. De eventuele retourzending dient aangetekend plaats te vinden in de ongeopende, originele verpakking, zonder gebreken en vrij van schade, labels, stickers,etc. De wederpartij draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. De wederpartij dient dan ook het bewijs van retourzending te bewaren. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de wederpartij en heeft ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

10.3 Goederen welke op grond van bijzondere wensen van de klant zijn besteld worden aangemerkt als ‘speciale bestellingen’. Op de website van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL zijn tevens goederen verkrijgbaar welke aangemerkt zijn als een ‘speciaal product’. Wanneer een goed een ‘speciaal product’ betreft, staat dit uitdrukkelijk op onze site vermeld. De ‘speciale producten’ en ‘speciale bestellingen’ kunnen niet worden geruild of gecrediteerd.

10.4 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

10.5 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL is nimmer verplicht tot vergoeding van directe of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derde aan de wederpartij of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval aan ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL toerekenbare opzet of grove schuld.

11.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL geleverde goederen, is ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL niet aansprakelijk.

11.4 De wederpartij vrijwaart ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL en/of door haar ingeschakelde derden.

11.5 De aansprakelijkheid van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

11.6 Eventuele aanspraken wegens kennelijke gebreken vervallen wanneer de klant deze niet binnen 7 kalenderdagen na afname reclameert. Vervangen onderdelen blijven ons eigendom voor de duur van ons eigendomsvoorbehoud.

11.7 De aansprakelijkheid van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL ten aanzien van adviezen, aanwijzingen en informatie wordt uitgesloten, ook dan wanneer deze eventueel in het kader van installatie van onze goederen worden gegeven.

Artikel 12. Garantie

12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL gedurende een nader overeen te komen periode garantie met betrekking tot de door haar geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

12.2 De garantie met betrekking tot de door ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL geleverde zaken beperkt zich, zowel wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

12.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

12.4 De garantie vervalt eveneens, indien de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

12.5 De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.

12.6 Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

13.2 Indien naar ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL’ s oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

13.3 Is naar ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL’s oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

13.4 ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

13.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 14. Bescherming gegevens

De wederpartij wordt hierbij medegedeeld dat ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen (persoons)gegevens te allen tijde vertrouwelijk zal behandelen en beschermen overeenkomstig Nederlands recht.

Artikel 15. Reclamemateriaal

De wederpartij geeft hiermede zijn uitdrukkelijke toestemming eventueel reclamemateriaal van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL te willen ontvangen, zonder voorafgaande uitnodiging daartoe.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle geschillen tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uITS Office Suppliers h.o.d.n. Ledcam.nlluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de Wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar de keuze van ITS OFFICE SUPPLIERS H.O.D.N. LEDCAM.NL, tenzij anders is overeengekomen.